Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

fatimka
Bądź pan nie takim jak wszyscy, choćby pan miał być tylko sam jeden takim jaki pan jest.
— Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viatedibea tedibea

June 18 2015

fatimka

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viahelpmeimhungry helpmeimhungry
fatimka
9501 4d59
Reposted fromwazelina wazelina viahelpmeimhungry helpmeimhungry
fatimka
4512 4846
Reposted fromrol rol

June 08 2015

fatimka
0826 a844 500
Reposted fromrol rol

June 07 2015

3462 cb60
fatimka
9880 084b 500
Reposted fromrol rol
fatimka
1889 639b
fatimka
7887 708e
fatimka
7054 9f8b 500
Reposted fromrol rol
fatimka
7268 8af7
Reposted fromrol rol
fatimka
6073 deee

April 12 2015

fatimka
Reposted fromSardion Sardion viarol rol
fatimka
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromrol rol
6702 55eb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viarol rol
fatimka
8611 9a25
Reposted fromrol rol

March 30 2015

fatimka
8493 72a8
Reposted fromrol rol

March 26 2015

fatimka
2367 c6cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiniarnia winiarnia
fatimka
Reposted fromlaitcondense laitcondense
fatimka
0650 f329 500
Reposted fromnaverending naverending viarol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl